مقبولیت شخصیت های سیاسی: رضا پهلوی بیشترین محبوبیت را در جامعه ایران دارد

در این نظرسنجی، لیستی از شخصیت‌های سیاسی و مدنی که متعلق به گرایشات سیاسی مختلف هستند در اختیار پاسخ‌دهندگان قرار گرفت تا برآوردی از تمایل آنان بدست آید؛

Continue reading «مقبولیت شخصیت های سیاسی: رضا پهلوی بیشترین محبوبیت را در جامعه ایران دارد»

گرایشات سیاسی ایرانیان: سرنگونی‌خواهان و تحول‌خواهان اکثریت جامعه را تشکیل می‌دهند

این نمودار نشان ‌می‌دهد که پاسخ‌دهندگان خود را متعلق به کدام گرایش سیاسی (با تعریف توضیح داده شده در پرانتز) می‌دانند.

Continue reading «گرایشات سیاسی ایرانیان: سرنگونی‌خواهان و تحول‌خواهان اکثریت جامعه را تشکیل می‌دهند»

احزاب و ایدئولوژیهای سیاسی: جامعه ایران به کدام احزاب اقبال نشان ‌می‌دهد؟

در این نظرسنجی از شرکت‌کنندگان پرسیده شد که در یک انتخابات آزاد به کدام حزب رای خواهند داد. بدین منظور لیستی از احزاب (نمادین) مختلف با ایدئولوژی‌های سیاسی گوناگون در اختیار پاسخ‌دهندگان قرار گرفت.

Continue reading «احزاب و ایدئولوژیهای سیاسی: جامعه ایران به کدام احزاب اقبال نشان ‌می‌دهد؟»

WordPress.com.

بالا ↑